Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 592) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Aanvraag

Een bewijs van goed zedelijk gedrag vraag je aan de politie Minos:

 • persoonlijk aan het onthaal van de politiediensten, Liersesteenweg 1 – 2640 Mortsel.
 • door een mail te sturen naar strafregister@mortsel.be met als onderwerp "aanvraag uittreksel strafregister", en die volgende gegevens bevat:
  • naam en voornaam;
  • adres;
  • geboortedatum en -plaats;
  • beroep;
  • telefoonnummer (8-17h);
  • reden voor de aanvraag;

Je kan alle voorwaarden en wettelijke bepalingen nalezen op de website van de Politie Minos.

Hou er wel rekening mee dat de afgifte niet onmiddellijk kan gebeuren.

Afgifte

Het getuigschrift mag enkel worden afgegeven aan de persoon omtrent wiens gedrag het gaat en, behoudens in uitzonderlijke gevallen voorzien voor openbare overheden, nooit rechtstreeks aan het openbaar bestuur, het privé-organisme of de particulier die het voorleggen ervan eisen. Wel dient te worden opgemerkt dat niets zich verzet tegen de afgifte aan derde personen van getuigschriften die betrekking hebben op personen die zich wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid bevinden om zelf een getuigschrift aan te vragen of in ontvangst te nemen, voor zover evenwel deze derde personen daartoe door de betrokkenen gemachtigd zijn.

Uitgelicht