Oproep naar deskundigen ruimtelijke ordening

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college voor de legislatuur 2019-2024, wordt ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) opnieuw samengesteld. De gecoro is een decretaal adviesorgaan met betrekking tot de ruimtelijke planning op gemeentelijk niveau.

Wat is een ‘gecoro’?

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college voor de legislatuur 2019-2024, wordt ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) opnieuw samengesteld. De gecoro is een decretaal adviesorgaan met betrekking tot de ruimtelijke planning op gemeentelijk niveau. De gecoro adviseert het college en de gemeenteraad voornamelijk op het vlak van planning: de commissie wordt geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij het ontwerpen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de gecoro advies.

Tot slot kan de gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Ook in Mortsel

De gemeenteraad van 29 januari 2019 heeft de samenstelling van de gecoro voor de legislatuur 2019-2024 als volgt goedgekeurd:

  • De gecoro bestaat uit een voorzitter, 12 leden en evenveel plaatsvervangers
  • Acht deskundigen, waaronder architecten, stedenbouwkundigen en deskundigen voor de thema’s mobiliteit, wonen, klimaat en milieu in een ruimtelijke context
  • Ook vier maatschappelijke geledingen (natuur, wonen, handelaars en werkgevers) mogen kandidaten voordragen via hun organisatie.


Ben jij een deskundige kandidaat?

Ben je architect, stedenbouwkundige, planoloog, … of heb je door je werk, studies of interesses iets te maken met de thema’s mobiliteit, wonen, klimaat en milieu in een ruimtelijke context? Heb je bovendien ook zin om mee te discussiëren over toekomstige plannen, projecten en ideeën voor Mortsel? Stuur dan vóór 1 maart 2019 een email met uw motivatie en een korte CV naar  ro@mortsel.be.

Na een selectieprocedure worden de kandidaat-leden voorgedragen aan het college van burgemeester en schepenen en aangesteld door de gemeenteraad.

Uitgelicht