voorwaarden en procedure straatfeesten en buurtdrinks

Een BUURTFEEST of BUURTDRINK

 • is een kleinschalige activiteit;
 • staat open voor de hele straat;
 • duurt maximaal 1 dag;
 • brengt geen winstgevende activiteiten met zich mee;
 • de samenwerking tussen de buurtbewoners is essentieel.

WANNEER?

 • enkel in het weekend dus op zaterdag of zondag;
 • of op een officiële feestdag (dit kan ook een weekdag zijn).

AANVRAGEN

Elke straat dient een aanvraag in voor een buurtfeest of buurtdrink.

Ook als je geen financiële en/of logistieke ondersteuning van de stad nodig hebt is een aanvraag noodzakelijk.

 • dien deze aanvraag minimum 6 weken voor de datum van het buurtfeest in;
 • verzamel minimum 5 handtekeningen van verschillende gezinnen uit deze straat en voeg deze toe als bijlage;
 • meld het als je een vuurkorf of een barbecue gebruikt;
 • wil je de straat laten afsluiten? Vermeld de gewenste uren en tussen welke huisnummers;
 • wil je een parkeerverbod aanvragen? Vermeld de gewenste uren en tussen welke huisnummers.

Je kan één keer per jaar een aanvraag doen om de straat tijdelijk en volledig of gedeeltelijk af te sluiten. Na advies van de politie en goedkeuring van het college van schepenen en burgemeester, kan deze afsluiting worden voorzien. De aanvrager wordt schriftelijk van deze goedkeuring op de hoogte gebracht.

Straten, waarin lijnbussen of ander openbaar vervoer rijden, kunnen NOOIT worden afgesloten. Indien er openbaar vervoer door de straat rijdt dient men gebruik te maken van plaatsen in de buurt die voor deze feesten in aanmerking komen en geen afsluiting van de straat of straten vereisen (plein, voortuin, schoolplein, garage, jeugdlokaal,…), zodat het doorgaand verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Vul op het aanvraagformulier bij de opmerkingen in waar het feest plaatsvindt.

 • vul het geschatte aantal deelnemers in op je aanvraag.

Stad Mortsel sluit een abonnementspolis burgerlijke aansprakelijkheid af voor alle buurtfeesten te Mortsel, waarbij slechts één dag of activiteit per jaar per buurtcomité verzekerd is. Belangrijk is dat de organisator het geschatte aantal deelnemers doorgeeft. De volledige polis kan worden opgevraagd bij stad Mortsel.

AUTEURSRECHTEN (SABAM)

Elk buurtfeest kan zelf een muzikaal of animatieluik voorzien.

Meld op je aanvraag of je voorziet:

 • achtergrondmuziek;
 • animatie –en/of muziekoptreden.

Vermeld:

 • naam van de artiest;
 • contactgegevens artiest;
 • uitkoopsom.

De stad betaalt slechts één maal per jaar de auteursrechten voor animatie en muziekgroepen voor één dag.

NA DE GOEDKEURING

 • de organisatoren stellen alle bewoners schriftelijk in kennis van de geplande activiteiten;
 • er is steeds een vrije doorgang (3 meter) beschikbaar voor de interventievoertuigen van de hulpdiensten;
 • alle deelnemers dienen zich te houden aan de wet inzake nachtlawaai. Houd het rustig, zeker na 22.00 uur;
 • indien het college toestemming geeft om vuur te maken in de openbare ruimte, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden, waaronder de aanwezigheid van brandblusapparaten in de onmiddellijke nabijheid;
 • bij elektronisch versterkt geluid (versterkte optredens en/of achtergrondmuziek bv. cd, radio) houd je rekening met deze normen.

MATERIAAL HUREN

Voor het huren van materiaal kan je terecht bij Opnieuw & Co. Elk tijdelijk opgericht buurtcomité kan

feestmateriaal en tenten ontlenen aan de voorwaarden van een erkende Mortselse vereniging.

BILLIJKE VERGOEDING

Dit is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Dit staat los van de auteursrechten (Sabam).

De aangifte voor de billijke vergoeding breng je als buurtcomité zelf in orde. De nodige informatie hierover vind je op www.bvergoed.be.

AFREKENING VAN UITGAVEN

 • uiterlijk 1 maand na het feest binnenbrengen;
 • vul het standaardformulier “afrekeningsstaat buurtfeest” volledig in;
 • wegwerpmaterialen (bekertjes, borden ….), voedsel en drank komen niet in aanmerking voor subsidiëring;
 • bewijsstukken (originele kastickets, rekeningen en/ of facturen) toevoegen;
 • voor de prestaties geleverd door animators en/of muzikanten voeg je een prestatiestaat toe die door de animator of muzikant wordt ingevuld en ondertekend.

UITBETALING

Het maximumbedrag dat kan worden uitbetaald bedraagt:

 • 300 euro voor straten tot 250 inwoners;
 • 400 euro voor straten vanaf 251 inwoners of wanneer meerdere straten samen een straatfeest organiseren. Een uittreksel van het bevolkingsregister dd. 1 januari 2014 wordt geraadpleegd voor de bepaling van het aantal inwoners en de bijhorende subsidie.

De organisatoren aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle over de ingediende aanvraag en de eindafrekening. Indien er onjuiste gegevens werden verstrekt of de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen elke vorm van ondersteuning te weigeren of de toegekende ondersteuning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van de betrokkenen.

Voor afwijkende aanvragen ligt de definitieve beslissing in handen van het college van burgemeester en schepenen.

Uitgelicht