Ruimte

Volgende reglementen zijn van kracht met ingang van 1 januari 2020.

BELASTING OF RETRIBUTIE, WAT IS HET VERSCHIL?

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid om financieel bij te dragen. Hier staat geen specifieke individuele dienstverlening van de overheid tegenover. Belastingen hebben tot doel de openbare dienstverlening te financieren. Er zijn ook belastingen met een bijkomend doel, zoals het sturen of stimuleren van een bepaald gedrag bij burgers (bijvoorbeeld: het terugdringen van verwaarloosde of leegstaande panden).

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie (bijvoorbeeld: een parkeerticket, de vergoeding voor het gebruik van een zaal, het ophalen van grof huisvuil).

***

ALGEMEEN


Retributie - leveren van diensten en prestaties aan derden (2020-2025)

MILIEU en AFVAL

Belasting - weghalen en verwijderen afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen (2020-2025)
Belasting - belastingreglement - ophalen huishoudelijk afval restafval en GFT+ (2020-2025)
Belasting - ophalen huishoudelijk afval PMD fractie (2020-2025)
Belasting - niet afkoppelen hemelwater (2020-2025)

Retributie - afleveren kunststofemmers en kunststofcontainers voor GFT+ (2020-2025)
Retributie - ophalen grof huisvuil bij particulieren (2020-2025)

RUIMTELIJKE ORDENING en WONEN

Belasting - plaatsen vaste constructies op openbaar domein (2020-2025)
Belasting - masten en pylonen (2020-2025)
Belasting - niet uitvoeren van opgelegde werken en/of voorwaarden (2020-2025)
Belasting - constructies voor publiciteit (2020-2025)
Belasting - aanvragen omgevingsvergunning (2020-2025)
Belasting - belasting op bouwen, verbouwen en herbouwen (2020-2025)
Belasting - tijdelijke ingebruikname openbaar domein (2020-2025)
Belasting - verwaarloosde woningen en gebouwen (2020-2025)
Belasting - leegstaande woningen en gebouwen (2020-2025)

Retributie - werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein (2020-2022)
Retributie - inname standplaats op woonwagenterrein (2020-2025)
Retributie - afleveren conformiteitsattesten (2020-2025)
Retributie - gebruik afgesloten overdekte fietsplaatsen (2020-2025)

BRANDWEER

Retributiereglement Brandweerzone Rand

MOBILITEIT

Belasting - ontbreken van parkeerplaatsen (2020-2025)
Belasting - taxi's en diensten voor verhuren voertuigen met bestuurder (2020-2025)

Retributie - parkeren in Mortsel (2020-2025)
Retributie - afleveren van een bewonerskaart (2020-2025)

LOKALE ECONOMIE

Belasting - drijfkracht (2020-2025)
Belasting - afgifte exploitatietoelating (2020-2025)
Belasting - het hebben van een exploitatietoelating (2020-2025)
Belasting - publiek toegankelijke ruimten commerciële vestigingen (2020-2025)
Belasting - verspreiden reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten (2020-2025)

Retributie - inname standplaatsen ambulante handel op openbaar domein en openbare markten (2020-2025)
Retributie - inname openbaar domein tijdens kermissen (2020-2025)
Retributie - plaatsen horecaterrassen op openbaar domein (2020-2025)

Uitgelicht