Verzoekschrift aan de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW

Iedere burger mag een verzoekschrift indienen. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp, dat tot de bevoegdheid behoort van een bestuursorgaan van de gemeente of het OCMW, te behandelen.

Verwar dit niet met een vraag, een melding of een klacht.
Een vraag kan je zowel mondeling als telefonisch stellen. Vind hier de juiste gegevens daarvoor.
Lees hier meer info over een melding of klacht.

Een verzoekschrift is niet ontvankelijk als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;£
4° het verzoekschrift niet ondertekend is door ten minste één persoon;
5° het taalgebruik beledigend is.
De algemeen directeur maakt deze beoordeling en kan de indiener vragen een nieuw verzoekschrift in te dienen.

De algemeen directeur bezorgt het verzoekschrift aan het bevoegde orgaan welke uiterlijk binnen drie maanden een antwoord bezorgt aan de indiener.

Een verzoekschrift kan enkel ingediend worden via het daartoe voorziene formulier dat beschikbaar is via de website van lokaal bestuur Mortsel of via het stadsonthaal of het onthaal van de Meerminnecampus.

Ga via deze link naar het digitaal webformulier.

Uitgelicht