Verzoekschrift volksraadpleging

De gemeenteraad kan, in toepassing van artikelen 305 tot 325 van het decreet lokaal bestuur, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Het initiatief dat uitgaat van de bewoners moet worden gesteund door ten minste 3.000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners.

Het verzoek wordt ingediend via dit formulier en het wordt, vergezeld van een gemotiveerde nota en documenten met meer informatie die de gemeenteraad kunnen voorlichten, aangetekend of tegen ontvangstbewijs bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

Uitgelicht