Inname met verkeershinder

Opgelet! In de meeste gevallen heb je een signalisatieplan nodig.

 

Wat?

Je wil een gedeelte van het voetpad en/of fietspad en/of een gedeelte van de rijweg gebruiken. Of je wil een rijweg tijdelijk afsluiten. Je hindert of belemmert dus het verkeer. Wanneer de rijweg betrokken is, of indien je minder dan 1,5m vrijlaat voor voetgangers en/of fietsers ben je ook verplicht een signalisatieplan als bijlage toe te voegen aan je aanvraag. Deze aanvraag kan je combineren met het aanvragen van een parkeerverbod.

Onze behandelingstermijn?

Vooraf aan je aanvraag

Houd er rekening mee dat je vaak nog adviezen bij andere besturen moet opvragen vóór je je aanvraag op ons platform kan opstarten. Afhankelijk van je aanvraag moet je bijvoorbeeld advies inwinnen van politie, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer de luchthaven,… Pas wanneer je een antwoord van deze instanties hebt gekregen, kan je je aanvraag bij ons opstarten. Je voegt dan de adviezen van deze instanties als bijlage bij je aanvraag toe.

Je moet vooraf adviezen vragen:

 • aan De Lijn wanneer er hinder is voor tram of busverkeer. Contacteer hen op het telefoonnummer 03 218 14 11.
 • aan de luchthaven van Deurne wanneer er bouwkranen of andere voorwerpen in de hoogte geplaatst worden. Geef duidelijk aan over hoeveel meter het gaat. Contacteer hen via het emailadres inspection@antwerpairport.aero;
 • aan Infrabel wanneer u werken plant in de omgeving van de spoorwegovergang in de Deurnestraat ter hoogte van station Mortsel. Contacteer hen via het contactformulier op hun website.

Wanneer je deze adviezen hebt ingewonnen en je je aanvraag digitaal bij ons hebt ingediend, hebben wij bijkomend volgende behandelingstermijn nodig:

<table style="background-color: #f44245>

Initiële aanvraagtermijn

Verlengingen

Er zijn minstens 17 werkdagen tussen de dag waarop je de aanvraag doet en de dag waarop de vergunning moet ingaan. De dag van de aanvraag en de dag waarop de vergunning ingaat tellen dus niet mee.

Er zijn minstens 10 werkdagen tussen de dag waarop je de verlenging aanvraagt en de dag waarop je initiële vergunning eindigt. De dag waarop je de verlenging aanvraagt en de dag waarop de initiële vergunning eindigt tellen dus niet mee.

 

Hoeveel kost het?

De prijs die je betaalt, werd door de gemeenteraad vastgelegd in een contantbelasting. Deze kost wordt onmiddellijk berekend bij het indienen van een dossier. Je weet dus onmiddellijk hoeveel je moet betalen en je betaalt ook meteen online.

Denk goed na over je aanvraag. Als je werken korter duren dan gepland, storten we immers geen geld terug. Je kan je aanvraag wel verlengen, als blijkt dat je werken langer duren dan voorzien. Wanneer we de aanvraag weigeren, wordt je geld uiteraard teruggestort.

Doe altijd een aanvraag via onze website. Indien je zelf parkeerverbodsborden plaatst, of bijvoorbeeld stoelen plaatst om zonder toelating parkeerplaatsen te reserveren, zullen we de belasting zelf aanrekenen en aan je versturen. In dat geval wordt het bedrag verhoogd met 50%.

 

INNAME MET VERKEERSHINDER

Plaatsing en ophaling parkeerverbodsborden

44 €
enkel te betalen indien gecombineerd met parkeerverbod

Innemen betalende parkeerplaats, uitgezonderd op zon- en feestdagen en 11 juli.

0,80 € / m² / dag
direct na inname
Voor parkeerplaatsen hanteren we in het digitaal platform een vaste breedte van 2,50 meter.

Innemen niet-betalende parkeerplaats

0,50 € / m² / dag
vanaf de derde dag van de inname
Voor parkeerplaatsen hanteren we in het digitaal platform een vaste breedte van 2,50 meter.

Innemen openbaar domein (voor iets anders dan het plaatsen van een horecaterras)

0,5 € / m2 / dag
vanaf de derde dag van de inname en voor zover er nog geen parkeerverbod binnen dezelfde aanvraag op deze plek is ingetekend.

 • Let op: bij een inname op een gewestweg, kan het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer mogelijk bijkomend een retributie vragen.

Aandachtspunten bij je aanvraag

Als je een parkeerverbod vraagt:

 • Wanneer je op de vrijgehouden parkeerplaatsen een bouwkraan, hoogtewerker of andere voorwerpen in de hoogte gaat plaatsen, moet je advies vragen aan de luchthaven van Deurne via het emailadres inspection@antwerpairport.aero. Voeg deze toelating toe bij je aanvraag.
 • Wanneer je een container wil plaatsen, kan je er best rekening mee houden dat de vrachtwagen die deze komt leveren ook voldoende ruimte moet hebben om deze container te leveren en terug op te halen. Een afstand van min of meer 30 meter zou hiervoor moeten volstaan.
 • Lees zeker het politiereglement even na op www.mortsel.be/politiereglement.

Voor een aanvraag met verkeershinder:

 • Een signalisatieplan zien we als een verplichte bijlage bij elke inname waarbij de rijweg betrokken is en/of waarbij er minder dan 1.5 meter vrijgehouden is op het voetpad of het fietspad. Indien je dit niet bij je oorspronkelijke aanvraag bijsluit, kan dit leiden tot een vertraging in de behandeling.
 • Een toelating voor een inname met verkeershinder geldt tegelijkertijd als een toelating voor het plaatsen van de noodzakelijke signalisatie zoals aangegeven in het signalisatieplan.
 • Bij verkeershinder moet je uiterlijk drie werkdagen op voorhand een bewonersbrief sturen naar alle bewoners en bedrijven die een directe impact en hinder zullen ondervinden.
 • Gebruik het omschrijvingsvak en de optie om bijlages toe te voegen maximaal. Omschrijf en documenteer je aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk zodat we je aanvraag vlot kunnen beoordelen.
 • Wanneer er straatmeubilair of vlaggenmasten verwijderd moeten worden door stadswerken, moet je dat duidelijk vermelden in het opmerkingenvak. We zullen dit achteraf facturen conform het retributiereglement op werken voor derden
 • Werken mogen enkel aangevat worden indien je een vergunning hebt.

Wanneer je signalisatie aanbrengt moet je rekening houden met het volgende:

 • Ter verzekering van de veiligheid van het verkeer op de openbare weg, wordt toelating verleend tot het plaatsen van wegsignalisatie op de openbare weg onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager en/of de uitvoerder der werken conform:
  • het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 8;
  • het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid artikel 60.2 en 78.1.1;
  • het ministerieel besluit van 11/10/1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
  • het ministerieel besluit van 07/05/1999 betreffende het signalieren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
  • het standaardbestek 250 voor wegenbouw, hoofdstuk X;
  • de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie;
  • het goedgekeurde signalisatieplan aangeleverd door de aannemer
 • De toelating moet zich steeds op de werf bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.
 • De toelating voor het innemen van openbaar domein geldt tevens als toelating voor het plaatsen van de noodzakelijke signalisatie zoals weergegeven in het goedgekeurde signalisatieplan.
 • De signalisatie mag pas worden opgesteld vanaf de begindatum van deze toelating en moet verwijderd of afgedekt zijn ten laatste op de einddatum van de toelating.
 • De toelating is enkel geldig tijdens de vermelde tijdspanne en kan in het geval van noodzaak of in het geval van het niet naleven van de verplichting onmiddellijk ingetrokken worden.
 • Indien de aannemer in gebreke blijft of geen gevolg geeft om zich in regel te stellen, kan de politie en/of het stadsbestuur zelf ingrijpen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten hieraan verboden ten laste vallen van de aannemer. De eventuele ingrepen verminderen geenszins de verantwoordelijkheid van de aannemer.
 • Het werk mag pas beginnen wanneer de voorziene signalisatie correct is aangebracht.
 • Bijzondere aandacht is vereist voor de veilige doorgang van (brom)fietsers en voetgangers.
 • De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken zuiver in stand gehouden worden zodat ze voor de weggebruikers leesbaar blijven.
 • Batterijen van mobiele verkeerslichten, knipperlichten e.d. dienen regelmatig nagekeken te worden op hun goede werking.
 • De aannemer treft de nodige schikkingen om de openbare weg rein te houden.
 • Indien er een parkeerverbod noodzakelijk is in de zone van de werken, moet dit in de online toepassing ingetekend worden. Stadswerken komt het parkeerverbod plaatsen en opnieuw weghalen.
 • Tegenstrijdige signalisatie moet in overleg met het stadsbestuur tijdelijk worden afgedekt. Dit kan ook het plaatsen van bijkomende signalisatie met zich meebrengen. Het afdekken mag de verkeerstekens niet beschadigen. Indien er door het afdekken bevuiling/beschadigingen optreden, dan zal de aannemer zorgen dat de bevuilde/beschadigde verkeerstekens worden hersteld.
 • In het geval van beschadiging van de signalisatie door een ongeval of vandalisme, zal de aannemer de zaak rechtstreeks afhandelen met de verzekering of met de betrokken partij. Het stadsbestuur zal geen vergoeding uitbetalen in geval van schade, ook niet als de schade door een onbekende werd veroorzaakt.
 • De politie kan ten allen tijde het verwijderen van overbodige signalisatie of het plaatsen van bijkomende signalisatie opleggen. De aannemer geeft aan dit verzoek onmiddellijk gevolg.
 • Zolang de signalisatie aanwezig is, dient de aannemer de nodige schikkingen te treffen wat betreft de constante bereikbaarheid van een verantwoordelijke persoon in het geval van problemen. Deze dient het probleem binnen de kortst mogelijke tijd op te lossen.
 • Ten laatste drie werkdagen voor de start van de werkzaamheden licht de aannemer de getroffen bewoners en bedrijven in. Ook de openbare vervoersmaatschappij De Lijn moet schriftelijk in kennis gesteld worden over de aard en de duur van de werken, de verwachte hinder, de omleidingsroute en dergelijke.

Aandachtspunten bij een verlenging

 • Bij een verlenging van een aanvraag waar een parkeerverbod onderdeel van uitmaakt, sta je als aanvrager zelf in voor het aanpassen van de onderborden. Dit onderbord kan in de overzichtpagina van je aanvraag gedownload worden. Het onderbord moet op A5-formaat afgedrukt worden zodat het past in de enveloppes die bevestigd zijn op het fysieke onderbord. Druk het onderbord in kleur af om wettelijk in orde te zijn. Pas ook alle onderborden aan.

 

START JE AANVRAAG HIER

 

Uitgelicht