Sneeuw- en ijzelbestrijding

Lees hier alle informatie of bekijk de strooiplannen

Onze diensten zijn continu aan het strooien, maar de extreme koude zorgt voor gevaarlijke situaties
Zes strooiploegen van lokaal bestuur Mortsel zijn continu aan het werk om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. Daarbij zetten we zowel in op verbindingswegen, de fietsostrade als op grotere fietspaden en voetpaden. Maar de extreme koude bemoeilijkt het werk. Het zout doet de ondergrond lichtjes ontdooien. Dit zorgt voor wat water, wat op zijn beurt opnieuw aanvriest omdat het zo koud is. Zelfs straten en fietspaden die gestrooid werden blijven daardoor nog steeds glad. Ook de lichte poedersneeuw vriest immers aan. Voorzichtigheid is dus cruciaal!

Ons strooiplan
We zijn continu in de weer, maar niet alle wegen kunnen gestrooid worden. Daarvoor is de zoutvoorraad te beperkt, de tijd te beperkt en het aantal kilometer wegen te groot. We maakten daarom een strooiplan op, dat aangeeft welke routes prioritair gestrooid worden, welke wegen nadien gestrooid worden en welke wegen niet gestrooid kunnen worden. Hiermee houden we vooral rekening met de verbindingsfunctie van wegen en bijvoorbeeld de bereikbaarheid van rusthuizen en ziekenhuizen. Dat wil zeggen dat alle gewestwegen (zoals Liersesteenweg, Antwerpsestraat, maar ook Krijgsbaan) prioritair gestrooid worden. Vervolgens de lokale verbindingswegen. De kleinere wijkwegen kunnen niet worden gestrooid.

Ook zetten we in om de fietspaden sneeuwvrij te houden. Dit doen we niet met strooizout, omdat dit geen goed resultaat oplevert voor fietsers, wel met borstelmachines. Hierbij geldt hetzelfde principe: de grote fietswegen, zoals de fietsostrade, worden prioritair aangepakt, dan pas de lokale doorgangswegen.

Tot slot strooien we ook manueel zout op heel wat plekken op ons grondgebied. Denk bijvoorbeeld aan de voetpaden voor openbare gebouwen, op de tramperrons, rond de kerken, op brugdekken, of (met ecologisch aangepast zout) de verbindingswegen in Park Oude-God.

Blijf steeds voorzichtig, ook als er gestrooid is
Toch moeten we ook realistisch zijn. Het blijft vaak dweilen met de kraan open, zolang het blijft sneeuwen of vriezen. Vrijgemaakte fietspaden sneeuwen terug onder, of het kleine laagje sneeuw dat blijft liggen wordt een ijsbaan. Onze diensten hebben ook verschillende uren nodig om het strooiplan in zijn totaliteit uit te voeren. Wat ’s ochtends gestrooid of geveegd werd, is vaak ’s middags weer een probleemzone. We garanderen je echter dat we steeds in de weer blijven!

Bekijk onze strooiplannen via www.mortsel.be/strooiplan. Zo kan je de beste route uitstippelen bij winters weer.

***

Sneeuw en vriestemperaturen zijn geen goeie combinatie voor de ophaaldiensten
. De gladde wegen bemoeilijken hun werk behoorlijk! Ophaalrondes van afval duren de komende dagen dan ook wat langer. Misschien geraakt de ophaalwagen zelfs niet veilig in jouw straat - Alle informatie en updates via www.igean.be/vrieskou.

***

Wie doet wat?

  • Voor onze rijwegen gelden strooiplannen, die steeds gefaseerd door de stadsdiensten worden uitgevoerd. Op deze webpagina kan je de strooiplannen van onze diensten meer in detail bekijken.
  • Lees hieronder wat verder van wie verwacht wordt in verband met het ruimen van sneeuw voor de doorgang van de voetgangers en fietsers. We citeren met de artikels 94-95-96 een passage uit het uniform gemeentelijk politiereglement. We bedanken alvast al onze inwoners die hun verantwoordelijkheid opnemen.

Hieruit kunnen we onder meer besluiten:

  • dat de rijwegen die op het strooiplan voor rijwegen gemarkeerd worden steeds worden gestrooid door de stad;
  • dat de fietspaden die op het strooiplan voor fietspaden gemarkeerd worden steeds worden gestrooid door de stad;
  • dat alle voetpaden ter hoogte van woningen steeds onder de verantwoordelijkheid van de inwoners vallen.

Sneeuwruimen voor de doorgang van de voetgangers en fietsers. Wat zegt het politiereglement?

  • Artikel 94

Bij vriesweer is het verboden op de openbare plaats water te gieten of te laten lopen.

  • Artikel 95

§1. Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken, voor de doorgang van de voetgangers en fietsers voldoende ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
§2. Het is verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt.
§3. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad gelegen langs de rijweg vrijgehouden blijven.

Voor flatgebouwen rust deze verplichting op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of die aangeduid zijn door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hieraan of indien deze persoon in gebreke blijft, rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.

§4. De eigenaar of gebruiker van een niet-bebouwd perceel dient erover te waken dat een volledige ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers wordt schoongeveegd, of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare plaats, gelegen langs het onbebouwd perceel.

  • Artikel 96

In verkeersvrije straten of pleinen, in straten waar geen voetpad is aangelegd alsook in open winkelgalerijen, dienen de in Artikel 95 vermelde personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de verplichtingen voorzien in Artikel 95 uit te voeren over een breedte van minimum 1,5 m, gemeten vanaf de gevel.


Meer nieuws

Uitgelicht