Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Antwerpen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, zette op 14 maart 2019 zijn handtekening onder het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. De rechtsgevolgen van het besluit gaan op 29 maart 2019 van kracht.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, zette op 14 maart 2019 zijn handtekening onder het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. De rechtsgevolgen van het besluit gaan op 29 maart 2019 van kracht.

De provincie Antwerpen is na Limburg de tweede van de vijf provincies waarvan de inventaris van het bouwkundig erfgoed volgens de nieuwe procedures in het Onroerenderfgoeddecreet is vastgesteld.

Nieuw daarbij is de organisatie van een grootschalig openbaar onderzoek dat aan de vaststelling vooraf ging. Iedereen kreeg de kans om tussen 1 juni en 30 juli 2018 opmerkingen of bezwaren in te dienen over de 15.610 erfgoedobjecten die in het besluit opgenomen konden worden. Via een online kaart van de provincie Antwerpen kon je voor ieder bouwkundig object alle administratieve en inhoudelijke gegevens opvragen. Ook kon je bezwaar maken tegen de schrapping van 747 bouwkundige objecten uit het vorige vaststellingsbesluit van 2014.

Het openbaar onderzoek leverde 229 bezwaarschriften op. Na behandeling van de bezwaren werden 33 panden bijkomend uit het vaststellingdossier geschrapt, omdat bleek dat deze gesloopt of ingrijpend verbouwd waren. 80 fiches kregen een aangepaste afbakening op plan, 47 objecten werden vastgesteld met aangepaste erfgoedkenmerken, 56 objecten met een aangepaste beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken en 30 objecten met een aangepaste benaming.

Na verwerking van de opmerkingen en bezwaren van het openbaar onderzoek en rekening houdend met het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed, bevat het nieuwe ministeriële besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen in totaal 15.578 bouwkundige objecten.

Rechtsgevolgen

De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit gaan op 29 maart 2019 van kracht. Deze rechtsgevolgen stimuleren het behoud van en de zorg voor het bouwkundig erfgoed. Zo kan je een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden. Je kan in aanmerking komen voor een erfgoedlening. Zonevreemde gebouwen kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Bij sociale woningen met erfgoedwaarde wordt renovatie gestimuleerd door afwijkingen op het prijsplafond. Opdat nieuwe eigenaars de rechtsgevolgen vernemen, moet elke akte of overeenkomst bij eigendomsoverdracht vermelden dat het goed is opgenomen in de vastgestelde inventaris en welke de rechtsgevolgen zijn.

De lokale overheid staat samen met de eigenaar in voor de zorg voor het bouwkundig erfgoed opgenomen in het vaststellingsbesluit. Als je voor een vastgesteld bouwkundig relict of geheel een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor sloop aanvraagt, speelt de erfgoedwaarde een rol. De vergunningverlenende overheid; meestal de stad of gemeente, en in uitzonderlijke gevallen het Vlaams Gewest, moet in haar beslissing duidelijk motiveren hoe ze met de erfgoedwaarden rekening heeft gehouden bij het nemen van haar beslissing. Voor administratieve overheden geldt ten slotte de zorg- en motiveringsplicht, een rechtsgevolg dat enkel geldt na het doorlopen van een vaststellingsprocedure met openbaar onderzoek, en dat dus voor het eerst toegepast kan worden voor het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.

Een gemeente, een OCMW, overheidsdienst, provincie of andere administratieve overheid moet voor alle werken of activiteiten die de overheid zelf uitvoert of waarvoor het de opdracht geeft, onderzoeken of ze een directe impact hebben op het geïnventariseerd erfgoed. Daarbij moet die overheid motiveren welke maatregelen er genomen zijn om aan de zorgplicht te voldoen.

Procedure

Het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen wordt op 19 maart 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert het volledige dossier op de besluitendatabank https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14618. Naast het besluit kun je het digitale plan met alle vastgestelde aanduidingsobjecten terugvinden, de lijst met erfgoed dat niet langer is vastgesteld, en de behandeling van het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed en van de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend. De rechtsgevolgen gekoppeld aan het vaststellingsbesluit gaan op 29 maart 2019 van kracht.

Meer informatie over procedure en rechtsgevolgen:

https://www.onroerenderfgoed.be/het-goed-staat-een-vastgestelde-inventaris

Uitgelicht

Balie Ruimte (enkel geopend op afspraak en telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. donderdag van 09.00-12.00 uur)

Balie Ruimte

Neerhoevelaan 50 (Postadres Stadsplein 1)

2640 Mortsel

03 444 17 17 https://www.mortsel.be/ruimte